Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven i Hermes

Redegjørelse for Åpenhetsloven

For

Konsernet Hermes Marine Services AS

 

Hermes Marine Services AS er omfattet av åpenhetsloven, og har påbegynt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens krav.  Det er gjort vedtak i styret om at virksomheten skal overholde sine plikter slik de er definert i Åpenhetsloven, samt at retningslinjer for ansvar innen menneskerettigheter og arbeidsforhold blir gjort gjeldende

Nedenfor følger Hermes Marine Services AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Hermes Marine Services AS organisering og driftsområde

Hermes Marine Services AS er et heleid datterselskap av Hermes Holding 2 AS. 

Denne redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderinger som er gjennomført for Hermes Marine Services AS. 

 Driftsområde for driftsselskapet er hovedsakelig fabrikasjon, reparasjon installasjoner og mobiliserings arbeid på fartøy til offshoremarkedet, stål-leveranse til andre lokale bedrifter og for det offentlige.

Selskapet har sitt primærmarked i Rogaland og den vesentlige aktiviteten foregår innenfor dette området. Gruppen har omtrent 50 sysselsatte og omsetter for ca 250 millioner årlig.

Aktsomhetsvurderinger i henhold til FN`s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Hermes Marine Services AS har som mål og jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og jobber fremover for å håndtere dette på best mulig måte i samråd med sin interessenter

Hermes Marine Services AS har hovedsakelig fast ansatte. Det er etablert interne systemer i form av tillittspersoner og en verneorganisasjon som skal ivareta de ansattes rettigheter og sørge for tilrettelagt arbeidsforhold i bedriften.

Hermes Marine Services AS har registret omtrent 150 leverandører som jevnlig benyttes. Selskapets største innkjøp er knyttet til stål og komponenter som brukes i utarbeidelser av verktøy/utstyr ut til selskapets kunder.

Leverandørene vil bli bedt om en oversikt både over hvilke underleverandører de benytte, og hvilke typer varer, løsninger og tjenester de lever til bedriften. Dette vil bli gjort for å imøtekomme lovens krav til at menneskerettigheter og arbeidsforhold etterleves både i bedriftens egen virksomhet og hos underleverandørene, ned til siste ledd i innkjøps kjeden.

Det er foretatt en gjennomgang av selskapet sine leverandører, underleverandører og forretningspartnere.

For å analysere og klassifiser leverandørene er de delt inn trafikklys modellen.

Rødt lys:

Leverandører som anvendes inn mot direkte leveranse til sluttkundene. Består av grossister for varekjøp av råvare, innleiebyrå for innleie av personell ved større enkelt prosjekter. Utenlandske leverandører som leverer stål kommer også innen denne gruppen. 

Gult lys:

Leverandører som ved gjennomgang på nåværende tidspunkt ikke kan sees og ha en negativ risiko i henhold til aktsomhetsvurderingen.

Grønt lys :

Leverandører hvor risiko for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold vurderes om liten. For vår del er dette hovedsak kjøp fra lokale leverandører i rogalandsregionen knyttet til forsikring, husleie, revisjon, strøm med mere.

Det er på nåværende tidspunkt foretatt en overordnet gjennomgang av selskapet sine leverandører og vi vil jobbe videre med systematisering, kartlegging og klassifisering mot leverandørgruppering som beskrevet over. Det er per i dag ikke avdekket negative konsekvenser i selskapet sin leverandørkjede gjennom den foreløpige aktsomhetsvurderingen som er gjort

Selskapet har ikke avdekket eller er medvirket til brudd på menneskerettigheter på nåværende tidspunkt.  

Leverandører vil bli fulgt opp ut fra deres risikoklassifisering, og tiltak som direkte kontakt, møter og spørreskjema vil bli utført.

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Alle vesentlige negative forhold som blir avdekket under gjennomgang av leverandørene vil knyttes til de konkrete vurderingene som selskapet har gjort i henhold til trafikklysmodellen.

Risiko og negative konsekvenser skal vurderes ut fra hvor alvorlige konsekvensene er eller vil kunne være for de berørte, og sannsynligheten for negativ påvirkning. 

Tiltak som virksomheten har iverksatt eller planleggere å iverksett for å stanse eller begrense vesentlige risiko for negativ konsekvenser, og resultatet av disse tiltakene

På grunnlag av resultater fra aktsomhetsvurderinger vil det bli iverksett tiltak for å redusere risiko for brudd og negative konsekvenser som forårsakes fra selskapets bruk av leverandører og forretningspartnere.

Det vil bli gitt opplæring til alle relevante ansatte om selskapets plikter i henhold til Åpenhetsloven, og hvordan selskapet skal gjennomføre og følge opp aktsomhetsvurderinger knyttet til sin leverandørkjede.

Det skal utarbeides en plan for å stanse/redusere den negative påvirkningen i fellesskap med leverandører/forretningspartneren. 

Det kan bli aktuelt å samarbeide med andre bedrifter på bransjenivå for å løse utfordringene. For eksempel å skape en felles kunnskapsbase.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger tas inn selskapets kvalitetsstyringssystem – EQS Extend gjennom innkjøpsprosessen og styres av prosedyren P-840  Procurement Procedure

Selskapet har startet en prosess for regelmessig og jevnlig gjennomgang av sine leverandører samt dokumentering av hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke forhold som er avdekket.

 

Klikk under for PDF-versjon:

Åpenhetsloven, Hermes Marine Services AS

Sertifikater